1. فناوری اطلاعات بسترساز توسعۀ کشاورزی هوشمند

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 35-49

نیکروز باقری


2. موسسات و مراکز تک‌محصولی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و رتبه علمی آن ها در پایگاه اسکوپوس

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 61-75

علیرضا بهمن آبادی