موسسات و مراکز تک‌محصولی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و رتبه علمی آن ها در پایگاه اسکوپوس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت‌علمی مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش با استفاده از داده‌های گردآوری‌شده از پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس، تولیدات علمی پژوهشگران مراکز ملی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از ابتدا تا پایان سال 2015 میلادی بررسی شده است. هدف کلی این پژوهش، مطالعه و شناسایی وضعیت تولـید اطلاعات علمی توسط پژوهشگران مؤسسات و مراکز تک‌محصولی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با استفاده از شاخص‌های علم‌سنجی است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد از سال 1997 تا سال 2015 در مجموع 575 مدرک از پژوهشگران یادشده منتشر شده است. میزان استناد به این مقالات 2496 مورد بوده که گویای میانگین 34/4 استناد به ازای هر مدرک است. با کسر میزان خوداستنادی‌ها، این رقم به 1981 استناد می‌رسد.. از نظر تنوع مدارک، بیشترین مدارک منتشر شده از نوع مقالات پژوهشی با 469 مورد (57/81 درصد) بوده است. بیشترین مقالات پژوهشگران (35/16 درصد) در مجله Acta Horticulturae منتشر شده است. دانشگاه آزاد اسلامی با مشارکت در تألیف 135 مقاله (20/23 درصد) بیشترین میزان همکاری را داشته است و پس از آن دانشگاه‌های گیلان و تربیت مدرس همکاران مهم پژوهشگران مؤسسات و پژوهشکده‌های ملی سازمان بوده‌اند. این پژوهشگران همچنین با همتایان خود به ترتیب از کشورهای سوریه، ژاپن، و هندوستان بیشترین همکاری را در تولیدات علمی داشته‌اند. بررسی مدارک منتشر شده نشان می‌دهد روند انتشار مقالات به ویژه از سال 2006 به این سو روندی افزایشی داشته و در همین حال از سال 2012 به بعد این افزایش روند کاهشی را طی کرده است. همچنین، مؤسسه تحقیقات دیم با به دست آوردن شاخص هرش 18 پرکارترین مؤسسه در تولیدات علمی به حساب می‌آید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of scientific production of National Research Centers affiliated to AREEO indexed in Scopus until 2015

نویسنده [English]

  • alireza bahmanabadi

Faculty Member of Agricultural Scientific Information and Documentation Center. Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

چکیده [English]

Using Scopus database, the present study examines scientific productions of AREEO researchers until end of 2015. The main purpose of the study was analyzing of scientific productions of researchers in AREEO affiliated national research institutes using scientometrics indices. The findings show that 576 records have been totally published by AREEO national institutes researchers from 1997 to 2015. About 2498citations have been done to these documents representing an average of 4.33 citations per document. After deduction of self-citations, the figure reaches to 1983 citations. In addition, most of documents are research paper with 470 cases (81.6 percent). Findings also show that most of the researchers’ papers (16.32 percent) have been published in the J. of Acta Horticulturae. The survey of co-authorship pattern also revealed that Islamic Azad University has been main co-author institution by collaboration in writing 135 articles (23.44 per cent). Gilan and Tabiat Modarres universities have been respectively next important partners in authoring papers. The researchers of examined institutions had have the most collaboration with their counterparts from Syria, Japan, and India respectively. Based on the results, the rate of paper publication has been increased from 2006 onwards and then has been decreased from 2012. Based on the H-Index, Dryland Research Institute has been the most active institute by H index of 18 in scientific productions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Research Education and Extension Organisation (AREEO)
  • Agricultural Research Centers
  • Scientific productions
  • Research Papers
  • Scientometrics
  • Researchers

دوره 1، شماره 1
بهار و تابستان 1397
صفحه 61-75
  • تاریخ دریافت: 24 دی 1396
  • تاریخ بازنگری: 11 بهمن 1396
  • تاریخ پذیرش: 14 بهمن 1396