بر اساس نویسندگان

ا

 • ارده، محمد جواد [1] استادیار پژوهش در بخش تحقیقات حشره‌شناسی، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • اسماعیل پور مقدم، الهام [1] دانشجوی دکتری بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

ب

 • باب الحوائجی، فهمیه [1] دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، تهران، ایران
 • باجلانی، محمد رضا [1] مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی کردستان /رئیس اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات/سنندج/ایران
 • باقری، نیکروز [2] موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • بشیری، جواد [3] عضو هیئت علمی سازمان
 • بشیری، جواد [1] عضو هیئت علمی مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • بشیری، جواد [1] عضو هیئت‌علمی مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • بشیری، جواد [1] مربی پژوهشی مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی
 • بهمن آبادی، علیرضا [1]
 • بهمن آبادی، علیرضا [1] عضو هیئت‌علمی مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • بهمن آبادی، علیرضا [1] مربی پژوهشی مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

ت

ح

 • حکیمی، هوشنگ [1] عضو هیأت علمی
 • حکیمی، هوشنگ [1] عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران
 • حکیمی، هوشنگ [1] عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان،سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران

خ

ذ

 • ذبیحی فریدیان، فاطمه [1] کارشناس ارشد مؤسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

ز

س

ش

 • شهمیرزادی، طیبه [1] استادیار مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • شهمیرزادی، طیبه [1] استادیار مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • شهمیرزادی، طیبه [1] استادیار مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • شهمیرزادی، طبیه [1] استادیار مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی

ع

 • عامری، سیدمهدی [1] کارشناس ارشد موسسه آموزش عالی علمی ـ کاربردی جهاد کشاورزی
 • عسکری بزایه، فاطمه [1] محقق, بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران.
 • عسکری بزایه، فاطمه [1] محقق غیر هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان
 • عطاران، محمد رضا [1] محقق در آزمایشگاه گیاهپزشکی آمل، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی،سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • علیپور، حسن [1] معاون دفتر امور فناوری
 • علیزاده، ندا [1] استادیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

ق

 • قرقانی، علی [1] دانشیار بخش علوم باغبانی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

ک

 • کریمی، آصف [1] دانش آموخته دانشگاه تهران
 • کولائیان، فردین [1] عضو هیئت‌علمی مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

گ

 • گیلوری، عباس [2] دانشیار مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • گیلوری، عباس [1] دانشیار مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

م

 • محمدزاده، رویا [1] کارشناسی ارشد، اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • مشک‌آبادی، رضا [1] کارشناس ارشد موسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، آمل، ایران.
 • مقدس، شهرام [1] استادیار سازمان تحقیقات اموزش و ترویج کشاورزی

ی

 • یوسفی، احمد [1] استادیار موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
 • یوسفی، احمد [1] عضو هیات علمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
 • یوسفی، زهرا [1] محقق هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان