نقش کتابخانه دیجیتال کشاورزی بر بهبود طرح‌های پژوهشی مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی غرب کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی کردستان /رئیس اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات/سنندج/ایران

2 عضو هیئت‌علمی دانشگاه پیام نور، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف: از این پژوهش تعیین نقش کتابخانه دیجیتال کشاورزی بر بهبود طرح‌های پژوهشی در مراکز تحقیقات کشاورزی غرب کشوراست.
روش‌: روش این پژوهش کاربردی˛ ماهیت آن پیمایشی-تحلیلی است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخت بوده، جامعه آماری شامل200 نفر از اعضای هیئت‌علمی پنج مرکز تحقیقات و آموزش در غرب کشور است، برای تجزیه‌وتحلیل داده ها از آزمون تک جمله ایی و در تعدادی از سؤالات که نرمال بودن از آزمون توصیفی استفاده گردید.
یافته‌ها: تجزیه‌ وتحلیل داده‌ها نشان داد که سرعت دستیابی و پشتیبانی از طرح‌ها دلایل استفاده پژوهشگران از امکانات کتابخانه دیجیتال کشاورزی و جلوگیری از تکراری بودن و روزآمدی در رابطه با برآورد نیاز اطلاعاتی و نیز در خصوص راه‌های دستیابی پورتال و موتورهای کاوش و بیشترین خدمات‌رسانی به‌منظور تکمیل مقاله و رساله اعلام‌شده و برخلاف انتظار کمتر در کارایی و اثرگذاری طرح‌های پژوهشی مؤثر بوده است. پژوهشگران در این پژوهش سرعت پائین ارتباطی و عدم سرویس خارج از مجموعه را از مهم‌ترین عوامل بر سر راه کتابخانه دیجیتال کشاورزی اعلام کردند.
نتیجه‌گیری: نتایج بیانگر آن است که جامعه هدف تعامل خوبی با محمل اطلاعاتی برقرار نکرده و باوجود صرف هزینه˛ نگهداری و تولید محتوا از عملکرد و کارایی لازم در سطح فعلی برخوردار نبوده

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Digital Agricultural Library on Improving Research Projects Agricultural and Natural Resources Research and Education Centers of theWest

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Bajelani 1
  • Faramarz Soheili 2
  • Ali Akbar Khase 2
1 MTAK/INFO/sanandaj/iran
2 Faculty member in Payam –e- Noor University. Kermanshah. Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research is to determine the role of digital agricultural library on improving research projects in agricultural research centers of the west of the country.
Method: The method of this research is applied to the nature of this survey-analytical. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire. The population consisted of 200 faculty members in five research and education centers in the west of the country. For analyzing the data, one-way test was used and a number of questions were used as a descriptive test for normalization.
 Findings: Data analysis showed that the speed of access and support of the designs indicated the reasons why researchers could use the digital library's facilities and prevented them from repeating and updating regarding the estimation of information needs, as well as about the ways of accessing the portal and search engines and the most services to complete. The article and the thesis have been announced and, contrary to lower expectations, have been effective in the effectiveness and effectiveness of research projects. In this study, the researchers announced the slow down of communication and non-service outsourcing as one of the most important factors in the digital library of agriculture.
Conclusion: The results indicate that the target community did not have a good interaction with the information system and, despite the cost of maintaining it, the production of the content did not have the required performance and efficiency at the current leve

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Digitally Improved Agricultural Library"
  • "Digital Library Services"
  • "Digital Library Development"