تحلیل استنادی گزارش نهایی طرح‌های پژوهشی برنج کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

2 کارشناس ارشد موسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، آمل، ایران.

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش، تحلیل استنادی فهرست مآخذ گزارش‌های نهایی پروژه‌های تحقیقاتی موسسه تحقیقات برنج کشور به منظور تعیین میزان استناد به انواع منابع اطلاعاتی، زبان منابع، استناد درون‌سازمانی و برون‌سازمانی، و میزان همکاری محققان است.
روش پژوهش: روش پژوهش تحلیل استنادی است. تمامی استنادهای بکار رفته در گزارش‌های نهایی طرح‌های تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات برنج کشور در سال‌های 1378-1387 جامعه پژوهش را تشکیل می‌دهند.
یافته‌ها: از کل 3812 استناد، 79/40 درصد فارسی و 21/59 درصد لاتین بوده است. مقالات نشریات با 74/40 درصد پراستنادترین و منابع وبی با 26/0 درصد، کم‌استنادترین انواع منابع اطلاعاتی هستند. از میان استنادها، 31/28 درصد به درون‌سازمانی و 69/71 درصد برون‌سازمان بوده است. و از 287 گزارش طرح تحقیقاتی 37/8 درصد به صورت انفرادی و 63/91 درصد به صورت گروهی انجام شده است.
نتیجه‌گیری: در سال‌هایی که مجریان تعداد طرح‌های پژوهشی کمتری در دست اجرا داشته‌اند، از تعداد منابع بیشتری در طرح‌های خود استفاده نموده‌اند و بالعکس. بیشتر به منابع غیرفارسی استناد شده است. بیش از 90 درصد پژوهش‌ها به صورت گروهی صورت گرفته و ارجاعات برون‌سازمانی بیشتر از درون‌سازمانی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Citation Analysis of Rice Research Projects of Iran

نویسندگان [English]

 • Ahmad Yousefi 1
 • Reza Moshkabadi 2
 • Hajar Zarei 3

1 Assistant professor of Razi Vaccine and Serum Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.

2 Rice Research Institute of Iran, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.

3 Islamic Azad University, Tonekabon Branch

چکیده [English]

Aims: This study aims to investigate the citation analysis of the final reports of research projects conducted at Rice Research Institute of Iran (RRII) in order to determine the type of documents, language of resources, citation of internal and external organization, collaborations of researchers.
Method: Citation analysis has been used. Citations of final reports of research projects conducted at RRII during 1999-2008 have been analyzed. Results show that out of 3812 total citations, 40.8% were Farsi and 59.2% were Latin. Citing to journal articles with 40.9% was the most cited and websites with 0.3% was the least cited resources. Among the citation, 28.31% were internal and 71.69% were external of AREEO. Out of 287 final reports, 8.37% were from individual work and 91.63% were in team work.
Conclusion: When researchers conducted more researches, the total citations per research were low and vice versa. Most cited resources were non-Persian. More than 90% of researches were done with team working and most citations were to the works outside of the AREEO.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Citation analysis
 • citation
 • Final reports
 • Rice Research Institute of Iran
 • Research Projects
 • Scientometrics

دوره 1، شماره 1
بهار و تابستان 1397
صفحه 33-46
 • تاریخ دریافت: 27 آذر 1396
 • تاریخ بازنگری: 22 اردیبهشت 1397
 • تاریخ پذیرش: 23 اردیبهشت 1397