1. مجله‌های علمی ـ پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و میزان همخوانی آن‌ها با معیارهای نمایه‌سازی پایگاه استنادی اسکوپوس

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-18

طبیه شهمیرزادی