1. ایمنی کتابخانه‌های تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 47-60

فاطمه ذبیحی فریدیان؛ جواد بشیری