1. تحلیل استنادی گزارش نهایی طرح‌های پژوهشی برنج کشور

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 33-46

احمد یوسفی؛ رضا مشک‌آبادی؛ هاجر زارعی