1. ارزیابی بروندادهای علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در پایگاه استنادی اسکوپوس

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 11-28

طیبه شهمیرزادی