تحلیل محتوای مقالات فارسی حوزه آفات گیاهی بر اساس شاخص‌های علم‌سنجی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش در بخش تحقیقات حشره‌شناسی، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 محقق در آزمایشگاه گیاهپزشکی آمل، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی،سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

3 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

چکیده

هدف: بررسی گرایش‌های موضوعی مقاله‌های چاپ شده به زبان فارسی در رشته آفات گیاهی و طبقه‌بندی آنها در زمینه‌های مشخص به ‌منظور تعیین سیر موضوعی و ارزیابی آنها براساس اولویت‌ها و نیازها جامعه بوده است. روش‌پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کیفی و مبتنی بر تحلیل محتوا است و از رویکرد توصیفی-تحلیلی برای توصیف و ارزیابی محتوای مقالات جامعه‌ی هدف استفاده شده است. جامعه پژوهش شامل تمام مقاله‌های منتشر شده (2028 مقاله) در هفت نشریه علمی معتبر، از سال 1387 تا سال 1397 بود. مقاله‌ها براساس موضوع‌های تخصصی (شش موضوع) و نگارندگان (نفر اول یا سایر نگارندگان) دسته‌بندی و کُددهی شدند. سپس اطلاعات حاصله به کمک نرم افـزار اکسل مورد تفکیک، تجزیه و تحلیل قرار گرفته و جدول‌ها و نمودارهای لازم تهیه گردید.
یافته‌ها: از منظر فراوانی تعداد، مقاله‌های با موضوع آزمایشگاهی در رتبه نخست، با موضوع ملکولی در رتبه آخر (ششم) و با زمینه کاربردی در رتبه پنجم قرار گرفتند. حدود 30 درصد نگارندگان اول مقاله‌ها از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و 70 درصد از دانشگاه‌ها بودند.
نتیجه‌گیری: انتخاب موضوع و طراحی پژوهش‌ها بیشتر در راستای تهیه و تدوین مقاله بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content Analysis of Persian Articles in the field of plant pests Based on Scientometrics Indices in the Recent Decade

نویسندگان [English]

  • Mohammad javad Ardeh 1
  • Mohammad Reza Attaran 2
  • Ahmad Yousefi 3
1 Assistant professor in Research Department of Agricultural Entomology, Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
2 plant protection lab. of Amol Iranian research institute of plant protection, areeo
3 Razi Vaccine and Serum Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Purpose: The study of the thematic trends of articles published in Persian in the field of plant pests and categorizes them based on specified fields to determine their issue and evaluate them based on the priorities and requirements.
Methodology: This research is a qualitative research based on content analysis and a descriptive-analytical approach has been used to describe and evaluate the content of the target community's articles. The research population consisted of all articles (2028 articles) published in seven prestigious scientific journals from 2008 to 2017. The articles were categorized and coded according to the subjects (6 subjects) and features of the authors (the first or the rest authors). Then, the obtained data were sorted and analyzed by means of software Excel, and tables and charts were prepared
Findings: From the point of view of number abundance, the articles with the laboratory subject were ranked first, the molecular subject the last (sixth) and the applied field the fifth. About 30% of the first authors were from the Research, Training and Promotion Organization of the Agriculture and 70% from universities.
Conclusion: The topic selection and design of the research were more based on the article preparation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plant Protection
  • Persian Articles
  • Thematic Tendency
  • Scientific production
  • Content Analysis
  • Plant Pests
  • Agricultural research