آمادگی سازمانی و ایجاد سازمان‌های دانش‌محور در کتابخانه ها و مراکز اطلاع‌رسانی واحدهای پژوهشی تابعه وزارت جهادکشاورزی در سراسر کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

2 دانشیار مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش سنجش آمادگی کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی مؤسسات و مراکز پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برای ایجاد سازمان دانش‌محور است.
 
روش‌شناسی پژوهش: روش انجام این پژوهش پیمایش تحلیلی است. 112 نفر از کتابداران شاغل در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی موسسات و مراکز پژوهشی تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی جامعه پژوهش را شکل داده‌اند. با استفاده از دو پرسشنامه محقق‌ساخته داده‌های موردنیاز پژوهش گردآوری شد. برای سنجش روایی پرسشنامه از روایی صوری و برای سنجش پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است.
 
یافته‌ها: یافته‌های این پژوهش نشان داد که میانگین مولفه‌های آمادگی سازمانی در جامعه پژوهش 73 درصد و در وضعیت مطلوبی قرار دارد. در بین مولفه‌های شش‌گانه آمادگی سازمانی، مولفه «آمادگی فرهنگی» با فراوانی 77 (86/24 درصد) بیشترین رتبه را به خود اختصاص داده است. همچنین یافته‌های پژوهش نشان داد که میزان دانش‌محور بودن کتابخانه‌های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 67/7 درصد است.
 
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج برگرفته از این پژوهش، در جامعه موردبررسی، بین مؤلفه‌های سنجش آمادگی سازمانی و مؤلفه‌های سازمان دانش‌محور رابطه مثبت و معناداری وجود داشته ‌است.
 

کلیدوا‍ژه‌ها: آمادگی سازمانی، سازمان دانش‌محور، کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی، مدیریت‌دانش

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Organizational readiness and creation of knowledge-based organizations in libraries and information centers of research units affiliated to the Ministry of Jihad-e-Agriculture throughout the country.

نویسندگان [English]

  • Mojgan Taghikhani 1
  • abbas gilvari 2
  • Fahimeh Babolhavaeji 3

1 Razi Vaccines & Sera Research Institute

2 Associate professor of Agricultural Scientific Information and Documentation Center. Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

3 Associate Professor, Islamic Azad University, Research Branch, Faculty of Literature, Humanities and Social Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research is to measure the readiness of libraries and information centers of research institutes and centers affiliated to the Agricultural Research, Education and Extention Organization (AREEO) to establish a knowledge-based organization.
 
Methodology : The method of this research is an analytical survey. 112 librarians working in libraries and information centers affiliated to institutes and research centers of the AREEO consists the Society of Research population. Data were collected by two researcher-made questionnaires. To assess the validity of the questionnaire, formal validity and reliability of Cronbach's alpha test were used.
 
Findings: The findings of this study showed that the average of components of organizational readiness in the research community is 73% and is in a favorable situation. Among the six components of organizational readiness, the component of "cultural readiness" with the abundance of 77 (86.24%) has the highest rank. Also, the findings of this study showed that the knowledge based level of the AREEO libraries were 67.7%.
 
Results: According to the results of this study, the components of organizational readiness assessment and components of Knowledge-based organization have a positive and significant relationship in the research population.
 
Keywords: Organizational readiness, Knowledge-based organization, Libraries and Information Centers, its manager

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Readiness
  • Knowledge-Based Organization
  • Libraries and Information Science Centers
  • Knowledge Management

دوره 1، شماره 2
پاییز و زمستان 1397
صفحه 83-94
  • تاریخ دریافت: 04 دی 1397
  • تاریخ بازنگری: 28 دی 1397
  • تاریخ پذیرش: 28 دی 1397