بررسی میزان هم‌تألیفی و ضریب همکاری گروهی نویسندگان مقاله‌های منتشر شده در مجله آفات و بیماری‌های گیاهی طی سال‌های 1380 تا 1394

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی سازمان

چکیده

هدف: در این پژوهش میزان همکاری گروهی نویسندگان مقاله‌های منتشر شده در مجله آفات و بیماری‌های گیاهی از سال 1380 تا سال 1394، بررسی شده است.
روش پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی علم‌سنجی است که با استفاده از روش‌های کتابخانه‌ای و تحلیل هم‌تألیفی نویسندگان انجام شده است و جامعه آماری آن شامل 354 عنوان مقاله منتشر شده از 1380 تا 1394 است.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که از مجموع 354 عنوان مقاله، 94 درصد به زبان فارسی و 6 درصد به زبان انگلیسی است و 6/82 درصد نویسندگان مقاله‌ها مرد و 4/17 درصد زن هستند. از میان کشورهای مشارکت‌کننده در انتشار مقاله‌ها، 96 درصد نویسندگان از ایران و 4 درصد از سایر کشورها بوده‌اند که آلمان، روسیه، فرانسه و فنلاند بیشترین همکاری را داشته‌اند. از میان مؤسسات و مراکز علمی، مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی با 301 مقاله‌ (3/27 درصد) بیشترین مشارکت را در تولید مقالات دارد و پس از آن دانشگاه تربیت مدرس با 135 و دانشگاه آزاد اسلامی با 111 مقاله قرار دارند.
نتیجه‌گیری: گرایش اغلب نویسندگان به انجام کار گروهی و تولید آثار علمی مشترک یا هم‌تألیفی است به‌نحوی که 89 درصد مقاله‌ها به‌صورت هم‌تألیفی نگارش شده است. بیشترین فراوانی مقاله‌های هم‌تألیفی 95 عنوان (8/26 درصد) به مقالات دارای دو نویسنده تعلق دارد. در این پژوهش ضریب همکاری گروهی نویسندگان محاسبه و میانگین آن عدد 588% حاصل شد که بیانگر بالا بودن روحیه همکاری گروهی نویسندگان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A survey on collaboration rate and co-authorship in published articles of Applied Entomology and Phytopathology during 2001 to 2015

نویسنده [English]

 • Javad Bashiri

Areeo Faculty members

چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to investigate the extent of collaboration between the authors of the articles published in the Journal of Pests and Plant diseases from 2001 to 2015.
Methodology: This research is an applied research methodology that is carried out using library methods and co-authorship analysis. The statistical population consists of 354 articles published in the years 2001 to 2015.
Results: The results of the research show that out of a total of 354 articles, 94% are in Persian and 6% in English, and 82.6% of the authors are male and 17.4% are female. Among the contributing countries in the publication of articles, 96% of authors were from Iran and 4% from other countries, with Germany, Russia, France and Finland, with the largest number of authors. Among the institutes and scientific centers, the Plant Protection Research Institute with 301 articles (27.3%), and Tarbiat Modares University with 135 and Islamic Azad University with 111 articles has the largest participation in the production of articles.
Conclusion: Most writers tend to perform group work and produce scientific or collaborative scientific works, in which 89% of the articles were written as co-authorship. The highest frequency of co-authorship articles is 95 titles (26.8%) to articles with two authors. In this study, the co-authorship coefficient of the authors was calculated and the mean of that was 588%, which indicates the high degree of co-operation between the authors of the authors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Collaborative
 • Scientometrics
 • Scientific research
 • Group collaboration
 • Science production
 • Journal of pests and plant diseases
 • Plant Protection Research Institute

دوره 1، شماره 2
پاییز و زمستان 1397
صفحه 1-10
 • تاریخ دریافت: 11 مهر 1396
 • تاریخ بازنگری: 06 دی 1396
 • تاریخ پذیرش: 30 اردیبهشت 1397