عوامل مؤثر بر بهره‌گیری دانشجویان مراکز آموزش عالی علمی ـ کاربردی جهاد کشاورزی استان‌های تهران و البرز از خدمات کتابخانه‌های تخصصی و دانشگاهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد موسسه آموزش عالی علمی ـ کاربردی جهاد کشاورزی

2 مربی پژوهشی مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به‌منظور شناسایی عوامل مؤثر بر آشنایی و بهره‌گیری دانشجویان مراکز آموزش عالی علمی-کاربردی جهاد کشاورزی استان تهران و البرز از خدمات کتابخانه‌های تخصصی و دانشگاهی انجام شده است.
روش‌شناسی پژوهشی: این پژوهش از پژوهش‌های کاربردی است و به روش پیمایشی انجام شده است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده شده است و جامعه پژوهشی را تعداد 319 نفر از دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی مراکز آموزشی تشکیل می‌دهند.
یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که میزان مراجعه دانشجویان به کتابخانه در حد متوسط است به‌گونه‌ای که 50 درصد از دانشجویان کمتر از دوهفته یکبار به کتابخانه مراجعه می‌کنند. 95 درصد از دانشجویان، کتب و نشریات فارسی را به‌عنوان مهم‌ترین منبع اطلاعاتی ذکر کرده‌اند. منابع اطلاعاتی موجود در کتابخانه‌های مورد مطالعه، در حد متوسط توانایی رفع نیازهای اطلاعاتی دانشجویان را دارند. دانشجویان از رفتار و نحوه برخورد کتابداران رضایت کامل دارند اما از راهنمایی و مشاوره کتابداران در بازیابی اطلاعات رضایت ندارند.
نتیجه‌گیری: با استناد به یافته‌های پژوهش، میزان مراجعه دانشجویان به کتابخانه شرایط مناسبی ندارد. برگزاری دوره‌ها یا برنامه‌های "آموزش شیوه استفاده از کتابخانه" و "بهره‌گیری از کتابدار متخصص" می‌تواند مؤثرترین عامل در میزان استفاده از کتابخانه باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Affecting of the use of Students in the Jihad Agriculture Scientific and practical Higher Education Institutions of Tehran and Alborz Provinces of Specialized and Academic Libraries

نویسندگان [English]

 • S. Mahdi Ameri 1
 • Javad Bashiri 2

1 M. A. in Institute of Technical and Vocational Higher Education, Agriculture Jihad. Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

2 Faculty Members of Agricultural Scientific Information and Documentation Center. Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to identify the factors affecting of the use of the students in the Jihad agriculture scientific and practical higher education institutions of Tehran province and Alborz from specialized and academic libraries.
Research Methodology: This research is an applied research and has been conducted through a survey method. A researcher-made questionnaire was used to collect information. The research community consists of 319 students of undergraduate and undergraduate educational centers.
Results: The results show that the rate of referrals to the library is moderate so that 50% of students return to the library less than two weeks ago. 95% of the students mentioned Persian books and publications as the most important source of information. The information sources in the studied libraries have a moderate ability to meet the students' information needs. Students have complete satisfaction with the behavior and behavior of librarians, but lenders are not content with the advice and advice of retrieving information.
Conclusion: According to the findings of the research, the rate of referral to the library is not favorable. Organizing courses or "learning how to use a library" and "using expert librarians" can be the most influential factor in library use.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Applied and Scientific Higher Education Centers
 • Agricultural Jihad
 • Library Services
 • Academic Library
 • Special Library
 • Information Needs
 • Library Usage

دوره 1، شماره 2
پاییز و زمستان 1397
صفحه 69-81
 • تاریخ دریافت: 21 آذر 1397
 • تاریخ بازنگری: 10 بهمن 1397
 • تاریخ پذیرش: 22 دی 1397