بررسی عوامل موثر بر استفاده مدرسان دوره های علمی کاربردی کشاورزی از فناوری ارتباطات و اطلاعات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاون دفتر امور فناوری

2 استادیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

3 استادیار سازمان تحقیقات اموزش و ترویج کشاورزی

4 دانش آموخته دانشگاه تهران

چکیده

هدف: هدف کلی این تحقیق بررسی عوامل موثر بر استفاده‌ی آموزشگران دوره‌های علمی کاربردی کشاورزی از فن‌آوری‌ اطلاعات در فرآیند یاددهی و یادگیری و ارائه‌ی راهکارهایی برای بهبود آن است.
روش شناسی پژوهش: روش پیمایشی از نوع توصیفی است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق شامل 177نفر از آموزشگران در مراکز آموزشی فارس، اصفهان، آذربایجان غربی، همدان و مازندران می‌باشند که 80 نفر به عنوان نمونه از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند.
یافته ها: نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می‌دهد که آموزشگران علمی کاربردی نگرش مثبتی نسبت به استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در تدریس دارند. اکثر آموزشگران، دوره مهارتی اینترنتی را گذرانده بودند. دسترسی به رایانه و اینترنت در طول هفته در بین آموزشگران در حد متوسط بوده است. همچنین آموزشگران بیان نمودند که بیشتر از موتورهای جستجوگر گوگل و یاهو برای جستجوی مطالب استفاده می‌کردند.
بحث و نتیجه گیری: تقویت تسهیلات مورد نیاز مدرسان جهت بهره‌برداری و استفاده بهینه از فن‌آوری اطلاعات در امر تدریس، می تواند در گسترش این شیوه تدریس بسیار مناسب باشد. همچنین ارائه آموزش‌های مستمر جهت روزآمدسازی دانش و اطلاعات مربیان در خصوص فن‌آوری‌های نوین اطلاعاتی بسیار موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Affecting the Use of Applied Agricultural Academic Courses by Information Technology

نویسندگان [English]

  • hassan Alipour 1
  • Neda Alizadeh 2
  • Shahram Moghadas 3
  • Asef Karimi 4
1 Deputy of Office of Technology Affairs
2 Assistant Professor in Agricultural Research, Education and Extension Organization
3 Assistant Professor in Agricultural research, education and extension
4 Graduates of Agricultural Extension and Education at Tehran University
چکیده [English]

Purpose: The main purpose of this research is to investigate the factors affecting the use of applied science and technology courses by instructors from information and communication technologies in the teaching and learning process and providing solutions for its improvement.
Methodology: This research is descriptive. The data collection tool was a questionnaire. The statistical population of the study includes 177 educators in Fars, Isfahan, West Azarbaijan, Hamedan and Mazandaran educational centers. 80 subjects were selected through stratified random sampling.
Results: The results of the research showed that applied academic teachers had a positive attitude toward teaching information technology and communication technology. Most educators had completed online courses. Access to computers and the Internet has been modest among educators throughout the week. Also, educators said they used Google search engines and Yahoo search engines to search the content.
Discussion and Conclusion: Strengthening the facilities needed by instructors to exploit and optimize the use of information technology in teaching can be very useful in developing this teaching method. It is also very effective to provide continuous training for updating the knowledge and information of trainers about modern information and communication technologies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Applied Science Education
  • Teachers
  • Information Technology