ارزیابی بروندادهای علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در پایگاه استنادی اسکوپوس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف کلی این پژوهش، شناسایی وضعیت تولـید اطلاعات علمی توسط پژوهشگران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در پایگاه استنادی اسکوپوس با استفاده از شاخص‌های علم‌سنجی است.
روش پژوهش: روش پژوهش از نوع مطالعات توصیفی و علم‌سنجی است. جامعه آماری موردمطالعه در این پژوهش، تعداد 6361 مدرک از تولیدات علمی پژوهشگران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس است.
یافته‌ها: از سال 1961 تا سال 2015 درمجموع 6361 مدرک از پژوهشگران یادشده منتشرشده است. میزان استناد به این مقالات 39416 مورد بوده که گویای میانگین 19/6 استناد به ازای هر مدرک است. به لحاظ موضوعی، بیشترین مقالات درزمینهٔ کشاورزی و علوم زیستی با 4298 مدرک ( 57/67 درصد) بوده است. ازنظر تنوع مدارک، بیشترین مدارک منتشرشده از نوع مقالات پژوهشی با 5720 مورد (92/89 درصد) بوده است. دانشگاه آزاد اسلامی با مشارکت در تألیف 1676 مقاله (35/26 درصد)، و پس‌ازآن دانشگاه‌های تهران و تربیت مدرس بیشترین میزان همکاری را با پژوهشگران سازمان داشته‌اند. این پژوهشگران همچنین با همتایان خود به ترتیب از کشورهای مالزی، آمریکا و آلمان بیشترین همکاری را در تولیدات علمی داشته‌اند.
نتیجه‌گیری: انتشار مقالات به‌ویژه از سال 2005 تا 2011 روندی افزایشی داشته و از سال 2011 به بعد روند کاهشی را طی کرده است. موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع با به دست آوردن شاخص هرش 40 بالاترین شاخص هرش را در سازمان داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of scientific outputs of Agricultural Research Education and Extension Organization, (AREEO) indexed in Scopus until 2015

نویسنده [English]

  • Tayebeh Shahmirzadi

Assistant professor of Agricultural Agricultural center for Information Science & Thchnology, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: The main purpose of the study was analyzing of scientific outputs of researchers in AREEO affiliated institutes in Scopus database using scientometrics indices.
Methodology: Survey and scientometic analysis methods are used to conduct the research. 6361 scientific research reports which are published by AREEO scientists in Scopus database are examined.
Findings: The findings show that 6361 records have been totally published by AREEO researchers from 1961 to 2015. Totally, 39416 citations have been done to these documents representing an average of 6.19 citations per document. After deduction of self-citations, the figure reaches to 31868 citations. In terms of subject categories, most articles are in the field of agriculture and life sciences with 4298 cases (67.57 percent). In addition, most of documents are research paper with 5720 cases (89.92 percent). Findings also show that most of the researchers’ papers (4.84 percent) have been published in the journal of Acta Horticulturae. The survey of co-authorship pattern also revealed that Islamic Azad University has been main co-author institution by collaboration in writing 1676 articles (26.35 percent).
Conclusion: Based on the results, the rate of paper publication has been increased from 2005 onwards and then has been decreased from 2011. According to the H-Index, Fatemeh Sefidkon from Research Institute of Forests and Rangelands with H-Index number of 25 has placed higher than other researchers. Based on the same index, Research Institute of Forests and Rangelands has been the most active institute by H index of 40 in scientific productions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Research Centers
  • Scientific productions
  • Research Papers
  • Scientometrics
  • Researchers

دوره 1، شماره 2
پاییز و زمستان 1397
صفحه 11-28
  • تاریخ دریافت: 29 بهمن 1396
  • تاریخ بازنگری: 09 خرداد 1397
  • تاریخ پذیرش: 24 خرداد 1397