وبگاه‌های کتابخانه های تخصصی کشاورزی: بررسی محتوای صفحه اصلی، امکانات جستجو و کاربران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 استادیار مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 دانشیار مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

چکیده:
هدف: بررسی میزان استفاده از عناصر لازم در طراحی وب‌سایت‌های کتابخانه‌های تخصصی واحدهای تحقیقاتی و آموزشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.
روش: پژوهش کاربردی است و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری، کتابخانه‌های 94 واحد تحقیقاتی و آموزشی تابعة سازمان است. با سیاهة وارسی 25 پرسشی، و مراجعه مستقیم به وب‌سایت‌ها اطلاعات گردآوری شد و با استفاده از نرم افزارهای اکسل و اس‌پی‌اس‌اس20داده‌ها تجزیه و تحلیل گردید.
یافته‌ها: مؤسسات تحقیقاتی 39%، مراکز تحقیقاتی 34%، مراکز آموزشی 31% از عناصر لازم در طراحی وب‌سایت کتابخانه‌ها استفاده کرده‌اند. شاخص امکانات کاربران با 39 درصد بیشترین و درج اطلاعات مربوط به ساعت کار کتابخانه با 2 درصد کمترین میزان رعایت را داشته‌اند. مرکز تحقیقات گلستان با 84 درصد بیشترین درصد استفاده از عناصر را داراست. 73 درصد از وب‌سایت‌ها یک‌زبانه‌‌اند.
نتیجه‌گیری: در دوره پژوهش در مورد ساماندهی وب‌سایت‌های مؤسسات و مراکز، هر یک از معاونت‌های آموزشی و تحقیقاتی سازمان سیاست‌ جداگانه‌ای داشته‌اند. به نحوی که 24 مرکز هم‌زمان دارای دو وب‌سایت‌ در پورتال سازمان و دانشگاه جامع علمی کاربردی جهاد کشاورزی بوده‌اند. مؤسسات و مراکز وابسته به سازمان 34% از عناصر طراحی وب‌سایت کتابخانه‌ها را بکار گرفته‌اند. این رقم با توجه به پژوهش‌های مشابه در مورد سایر نهادهای آموزشی و تحقیقاتی کشور، نشان دهنده پایین‌ترین میانگین رعایت عناصر طراحی وب‌سایت کتابخانه توسط واحدهای تابعه سازمان است. در بین سه نوع واحد تابعه سازمان یعنی مؤسسات ، مراکز تحقیقاتی و مراکز‌ آموزشی، وب سایت مؤسسات از نظر رعایت استانداردهای طراحی وب سایت کتابخانه‌ها بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Web Portal of Agricultural Specialist Libraries: Exploring the content of the main page, search facilities, and user facilities.

نویسندگان [English]

 • Fardin Koulaian 1
 • Javad Bashiri 1
 • t shahmirzadi 2
 • Abas gilvari 3

1 Faculty Members of Agricultural Scientific Information and Documentation Center. Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

2 Assistant professor of Agricultural Scientific Information and Documentation Center. Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

3 Associate professor of Agricultural Scientific Information and Documentation Center. Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

چکیده [English]

Summary:
Objectives: To investigate the use of the necessary elements in the design of websites of specialized libraries of educational research units of the Agricultural Research، Education and Promotion Organization.
Method: The research is applied and conducted in a survey method. The statistical population of the libraries is 94 educational research units of the organization's function. Data were collected using a checklist of 25 questions and direct referrals to websites. Data were analyzed using Excel and SPSS software.
Results: Research institutes (%39)، research centers (%34)، and educational centers used %31 of the elements needed to design library websites. The user features index is %39 higher and the time information is inserted ... with %2 minimum compliance. Golestan Research Center with %84 of the highest percentage of use of elements. %73 of websites are large.
Conclusion: In the research period on organizing the websites of institutes and centers, each of the educational and research assistants of the organization has a separate policy. So that 24 centers simultaneously have two websites in the organization's portal and Applied Scientific University of Agricultural Jihad. Institutions and centers affiliated with the organization used 34% of the elements of the website design of libraries. This figure, according to similar researches about other educational and research institutions in the country, shows the lowest average observance of elements of the website design of the library by the units of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Website Evaluation
 • Special Libraries
 • Research Libraries
 • Library Website
 • Organization of Research
 • Education and Extension of Agriculture
 • Agricultural Information and Documentation Center

دوره 1، شماره 1
بهار و تابستان 1397
صفحه 87-97
 • تاریخ دریافت: 25 بهمن 1396
 • تاریخ بازنگری: 19 خرداد 1397
 • تاریخ پذیرش: 24 خرداد 1397