ایمنی کتابخانه‌های تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مؤسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
هدف: این پژوهش با هدف بررسی وضعیت ایمنی در کتابخانه‌های مؤسسات و مراکز تحقیقاتی زیرمجموعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در مواجه با بلایای طبیعی و غیر طبیعی انجام شده است.
روش پژوهش: برای انجام پژوهش از روش پیمایشی توصیفی استفاده‌ شده است. جامعه آماری پژوهش را 104 کتابخانه تخصصی مؤسسات و مراکز تابعه سازمان، تشکیل می‌دهند. گردآوری اطلاعات با استفاده‌ از پرسشنامه صورت گرفته و برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها، از نرم‌افزار SPSS و برای طراحی و ترسیم نمودارها و جداول مورد نیاز از Excel استفاده‌ شده است.
یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد 44 درصد از ساختمان‌های کتابخانه‌ها در مقابل بلایای طبیعی از شرایط مناسبی برخوردارند. 54 درصد از ساختمان‌های کتابخانه‌ها در برابر زلزله احتمالی و 68 درصد در برابر طوفان مقاومت دارند. 86 درصد از کتابخانه‌ها به هیچ‌گونه سیستم اعلام‌خطری مجهز نیستند و بیش از 90 درصد آن‌ها فاقد راه‌های خروج اضطراری و بیش از 92 درصد فاقد پوشش بیمه هستند. 35 درصد از کارکنان کتابخانه‌ها دوره‌ کامل یا اولیه آموزش اطفای حریق را فراگرفته‌اند. 94 درصد از کتابخانه‌ها برای مقابله با بحران هیچ برنامه مدونی ندارند.
نتیجه‌گیری: به‌طور کلی اکثر کتابخانه‌های مؤسسات و مراکز تحقیقاتی تابعه سازمان برای مقابله با بلایایی طبیعی و بلایای غیرطبیعی (انسان‌ساخت) آمادگی لازم را ندارند و مدیریت بحران در آن‌ها ضعیف است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Determining safety and crisis management in the libraries of institutes and research centers affiliated of agricultural research, education and extension organization

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Zabizi 1
 • Javad Bashiri 2

1 M. A. in Institute of Technical and Vocational Higher Education, Agriculture Jihad. Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

2 Faculty Members of Agricultural Scientific Information and Documentation Center. Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

چکیده [English]

Abstract
Purpose: The main purpose of this study is the determining safety status of libraries of research institutes and centers of agricultural research, education and extension organization in the face of natural and abnormal disasters.
Method: For this research, a descriptive survey method has been used. The statistical population of the study consisted of 104 specialized libraries of institutes and centers of the organization. Data was collected by using a questionnaire. For data analysis, SPSS software was used and for designing and drawing graphs and tables, Excel was used.
Results: The results show that 44% of libraries' buildings are in good condition against natural disasters. 54% of libraries' buildings are resist against the earthquake and 68% against the storm. 86% of libraries are not equipped with any alarm system, and more than 90% lack emergency exit and more than 92% lack insurance coverage. 35% of library staff has completed full or initial training in firefighting. 94% of libraries do not have any curriculum to deal with the crisis.
Conclusion: Most of the libraries of the institutes and research centers of the organization are not ready to deal with natural and abnormal disasters and crisis management in the libraries are weak.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Crisis management
 • Libraries
 • flood
 • Earthquake
 • Storm
 • fire

دوره 1، شماره 1
بهار و تابستان 1397
صفحه 47-60
 • تاریخ دریافت: 08 آذر 1396
 • تاریخ بازنگری: 03 بهمن 1396
 • تاریخ پذیرش: 20 اردیبهشت 1397