وضعیت عملیاتی شدن طرح‌های پژوهشی حوزه بیوتکنولوژی در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر باهدف دستیابی به شواهد کمّی درباره میزان استفاده یا عدم استفاده از نتایج پژوهش‌های پایان‌یافته در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی انجام‌شده است. این مطالعه درعین‌حال، مهم‌ترین دلایل استفاده یا عدم استفاده از نتایج طرح‌های پژوهشی خاتمه یافته را بر اساس نظرات مجریان این طرح‌ها در حوزه بیوتکنولوژی کشاورزی مشخص می‌سازد.
روش پژوهش: برای انجام پژوهش، از روش پیمایشی و برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده‌شده است. جامعه آماری این پژوهش 155 طرح پژوهشی است که به‌صورت تصادفی، از مجموع 259 طرح انجام‌شده در حوزه بیوتکنولوژی کشاورزی طی بازه زمانی 1380 تا 1390 انتخاب‌شده است. از این تعداد 101 پرسشنامه تکمیل و عودت داده شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که حدود یک‌سوم (27 درصد) از طرح‌های تحقیقاتی به مرحله بهره‌برداری رسیده است. همچنین حدود 91 درصد از پاسخ‌دهندگان اذعان داشته‌اند که طرح‌های آنان مبتنی بر اولویت‌های از پیش تعیین‌شده بوده است.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش دلایل عمده عملیاتی شدن این طرح‌ها کاربردی بودن، نیازمندی، و پیش‌نیاز طرح‌های بعدی بوده است. از سوی دیگر بنیادی و مطالعاتی بودن طرح و ناهماهنگی میان بخش تحقیق و ترویج، ازجمله مهم‌ترین دلایل اجرایی نشدن نتایج طرح‌ها قلمداد شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of Implementing the Research Projects Results of Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran: the Researchers' Opinion

نویسنده [English]

  • Tayebeh shahmirzadi

Assistant professor of Agricultural center for Information Science & Technology, Agricultual Research, Education and Extension organization (AREEO), Tehran, Iran

چکیده [English]

Annually more than 50 research projects are conducted by Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran. However, there is no factual information about the effective and practical use and implementation of their findings. The present research aims to assess the number of research projects whose findings have been utilized in practice, as viewed by the project managers. To achieve this goal, questionnaires were sent to a نمونه of 155 research project managers from a pool of 259 projects completed during 2001-2011. The response rate to the questionnaires was 75% (101). The findings of this study show that the results of only one third of research projects were used in practice. About 91% of the respondents also believed that the projects had been defined and carried out according to a set of predetermined organizational priorities. The study also indicates that the main reasons for the implementation of biotechnology research findings include necessity, applicability, and understandability of the findings for the target audience. Among the barriers for the implementation of research project findings are the lack of coordination between research and extension sectors, decisions and financial constraints.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research Projects
  • Researchers
  • biotechnology
  • Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran (ABRII)

دوره 1، شماره 1
بهار و تابستان 1397
صفحه 19-31
  • تاریخ دریافت: 01 آبان 1396
  • تاریخ بازنگری: 17 بهمن 1396
  • تاریخ پذیرش: 20 اردیبهشت 1397