شاخص های کیفی فائو و رعایت آن ها در وبگاه‌های موسسات، پژوهشکده‌ها و مراکز ملی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان،سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش ارزیابی کیفی وبگاه‌های موسسات، پژوهشکده‌ها و مراکز ملی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بر اساس شاخص‌های فائو بوده است.
روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش به روش پیمایشی و با رویکرد ارزیابانه، 24 وبگاه‌ موسسات، پژوهشکده‌ها و مراکز ملی دارای وبگاه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی را بر اساس 121 شاخص‌ کیفی استاندارد بین‌المللی سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) در قالب 4 گروه ارزیابی کرده است.
یافته‌ها: در کل هیچ کدام از موسسات، پژوهشکده‌ها و مراکز ملی نتوانستند به سطح امتیاز شاخص‌های مورد نظر فائو برسند. ارزیابی آن‌ها در گروه شاخص کیفیت محتوا «متوسط»، در گروه شاخص دسترس‌پذیری، کاربردپذیری و بهینه‌‌بودن موتور جستجو «خوب»، در گروه شاخص رابط کاربری و کیفیت فنی «متوسط»، در گروه شاخص نظارت و مرور منظم «خوب» و در میانگین کل امتیازهای جامعه نسبت به شاخص‌های فائو «متوسط»‌ ارزیابی گردید. موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور با احراز 412 امتیاز (78/71 %) حایز رتبه اول و پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی با 404 امتیاز (38/70 %) رتبه دوم شدند.
نتیجه‌گیری: حد «متوسط»‌ میانگین کل امتیازهای جامعه نسبت به شاخص‌های فائو به ویژه با توجه به وجود برخی اشکالات اساسی مطلوب نمی‌باشد. عمده مشکلات وبگاه‌ها: عدم توجه به رعایت استاندارد در طراحی وبگاه و قائل بودن به اهمیت خدمات آن به عنوان درگاه مهم ارتباطی و اطلاعاتی، نبود مستندات علمی، نبود زبان دوم برای ارتباط و تبادل علمی با مراکز و پژوهشگران مجامع بین‌المللی به منظور رشد علمی، وجود پیوندهای گسسته و صفحات تهی در وبگاه‌ها، عدم درج حق مولف و وجود اشکالات قالبی (فرمتی) بوده است. لذا باید وبگاه‌های موسسات، پژوهشکده‌ها و مراکز ملی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی را بر اساس شاخص‌های فائو، به ‌عنوان معیار و مرجعی معتبر و بین‌المللی در حوزه کشاورزی، مورد بازنگری و اعمال طراحی و مدیریت استاندارد قرار داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Websites quality evaluation of subordinate and affiliated institutions and national centers of Agricultural Research, Education and Extension Organization based on FAO criteria

نویسنده [English]

  • Hooshang Hakimi

Faculty Members ofKhuzestan Agricultural and Natural ResourcesResearch and Education Center. Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Aim: Evaluate the websites qualification of 24 subordinate and affiliated institutes and national centers of Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO).
Research Method/Approach: This study carried out in a survey method based on an appraisal approach to review the status of these websites. Their content and structural factors were compared and ranked by Web Quality Assurance Checklist of the United Nations Food and Agriculture Organization (FAO), which includes 121 indices under 27 general indices in 4 categories.
Findings: None of the institutions and national centers could reach the level of FAO indices. The assessment in the 4 categories was "average" in content quality, "good" in accessibility, usability and search engine optimization, "average" in Interface and technical quality, "good" in regular monitoring and review, and "average" in total. The Research Institute of Forests and Rangelands ranked first with 71.78% and the Research Institute of Agricultural Biotechnology ranked second 70.38%.
Conclusion: "average" level in total for the websites due to existence of some essential problems need to be reviewed and redesigned with accredited standard website design and management. The major problems were the lack of attention to using standards in website design and the importance of its services as an important communication and information portal, lack of scientific documentation, lack of second language for scientific communication and exchange with international scientific communities, existence of discrete links and blank pages, template bugs, and lack of inserting copy right.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural research
  • Education and Extension Organization (AREEO)
  • website
  • webometrics
  • ranking
  • FAO criteria

دوره 1، شماره 1
بهار و تابستان 1397
صفحه 77-86
  • تاریخ دریافت: 19 مهر 1396
  • تاریخ بازنگری: 30 خرداد 1397
  • تاریخ پذیرش: 07 آبان 1396