اسکوپوس و وضعیت تولیدات علمی مراکز تحقیقاتی و آموزشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
در این پژوهش با استفاده از داده‌های گردآوری‌شده از پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس، تولیدات علمی پژوهشگران مراکز تحقیقاتی و آموزشی تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در سراسر کشور از ابتدا تا پایان سال 2015 میلادی بررسی شده است. هدف کلی این پژوهش، شناسایی وضعیت تولـید اطلاعات علمی پژوهشگران مراکز تحقیقاتی و آموزشی تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با استفاده از شاخص‌های علم‌سنجی بوده است. نتایج به دست آمده نشان داد که از سال 1961 تا سال 2015 در مجموع 1473 اثر پژوهشی از پژوهشگران مراکز تابعه سازمان منتشرشده است. میزان استناد به این مقالات 5267 مورد بوده است. به لحاظ موضوعی، بیشترین مقالات درزمینه کشاورزی و علوم زیستی با 1125 مدرک (52/53 درصد) بوده است. ازنظر تنوع مدارک، بیشترین مدارک منتشرشده را مقالات پژوهشی با 1346 مورد (38/91 درصد) تشکیل داده است. Acta Horticulturae مجله‌ای است که بیشترین مقالات پژوهشگران در آن منتشرشده است. دانشگاه آزاد اسلامی با مشارکت در تألیف 386 مقاله (68/33 درصد) بیشترین میزان همکاری را در تولید مقالات پژوهشگران مراکز تحقیقاتی و آموزشی تابعه سازمان داشته است. پژوهشگران این مراکز همچنین با همتایان خود از کشورهای مالزی، هلند و هند به ترتیب با 53، 31 و 18 مقاله بیشترین همکاری را داشته‌اند. بررسی مدارک منتشرشده نشان می‌دهد روند انتشار مقالات به ویژه از سال 2006 به این سو روندی افزایشی داشته است. بر اساس شاخص هرش، آقای حسین بتولی از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان با کسب شاخص هرش 10 بالاتر از سایر پژوهشگران مراکز تابعه سازمان قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of scientific production of Agricultural Research and Education centers affiliated to the AREEO indexed in Scopus until 2015

نویسنده [English]

  • Abas gilvari

Associate professor Agricultural Center for Information Science & Technology, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

چکیده [English]

Abstract
Using Scopus database, this study examines scientific productions of Research and Training Centers (RTC) researchers affiliated to AREEO until the end of 2015. The main purpose of the study was to analyze the scientific productions of RTC researchers using scientometrics criteria. The findings show that 1473 Scientific productions, by totally 5267 citations to them, have been published by researchers from 1961 to 2015. In terms of subject categories, most articles was in the field of “agriculture and life sciences” with 1125 cases (53.52 percent). In addition, 1346 (91.38 percent) of the documents was research papers. Findings also show that most of the researchers’ papers have been published in Acta Horticulturae. The survey of co-authorship pattern also revealed that Islamic Azad University has been main co-author institution by collaboration in writing 386 articles (33.68 percent). The researchers of examined RTC have had the most collaboration with their counterparts from Malazya, Netherlands and India by 53, 31 and 18 respectively. Based on the results, the rate of paper publication has been increased from 2006 onwards. According to the H-Index, Hossein Batoli from Esfahan RTC with H-Index number of 25 has placed higher than the other researchers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural research
  • Education
  • and Extension Organisation (AREEO)
  • Agricultural Research and Training Centers
  • Scientific productions

دوره 1، شماره 1
بهار و تابستان 1397
صفحه 1-17
  • تاریخ دریافت: 25 بهمن 1396
  • تاریخ بازنگری: 29 خرداد 1397
  • تاریخ پذیرش: 29 بهمن 1396