1. پایگاه‌های داده مواد ژنتیکی ملی و بین‌المللی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 51-59

الهام اسماعیل پور مقدم؛ علی قرقانی