1. تحلیل محتوای مقالات فارسی حوزه آفات گیاهی بر اساس شاخص‌های علم‌سنجی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 61-74

محمد جواد ارده؛ محمد رضا عطاران؛ احمد یوسفی