1. تحلیل محتوای مقالات فارسی حوزه آفات گیاهی بر اساس شاخص‌های علم‌سنجی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 61-74

محمد جواد ارده؛ محمد رضا عطاران؛ احمد یوسفی


2. وضعیت تولیدات علمی پژوهشگران حوزه آفات گیاهی ایران در اسکوپوس

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 75-88

جواد بشیری؛ علیرضا بهمن آبادی؛ هوشنگ حکیمی