1. نظام نوآوری کشاورزی و نقش دولت ها در توسعه و تقویت آن

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 19-34

فاطمه عسکری بزایه؛ رویا محمدزاده