1. فناوری اطلاعات بسترساز توسعۀ کشاورزی هوشمند

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 35-49

نیکروز باقری