علوم و فناوری اطلاعات کشاورزی (AISTJ) - فرایند پذیرش مقالات