علوم و فناوری اطلاعات کشاورزی (AISTJ) - واژه نامه اختصاصی