علوم و فناوری اطلاعات کشاورزی (AISTJ) - اهداف و چشم انداز