1. اسکوپوس و وضعیت تولیدات علمی مراکز تحقیقاتی و آموزشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

صفحه 1-17

عباس گیلوری


2. تحلیل استنادی گزارش نهایی طرح‌های پژوهشی برنج کشور

صفحه 33-46

احمد یوسفی؛ رضا مشک‌آبادی؛ هاجر زارعی


3. شاخص های کیفی فائو و رعایت آن ها در وبگاه‌های موسسات، پژوهشکده‌ها و مراکز ملی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

صفحه 77-86

هوشنگ حکیمی


4. موسسات و مراکز تک‌محصولی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و رتبه علمی آن ها در پایگاه اسکوپوس

صفحه 61-75

علیرضا بهمن آبادی


5. وضعیت عملیاتی شدن طرح‌های پژوهشی حوزه بیوتکنولوژی در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

صفحه 19-31

طیبه شهمیرزادی


6. ایمنی کتابخانه‌های تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

صفحه 47-60

فاطمه ذبیحی فریدیان؛ جواد بشیری


7. وبگاه‌های کتابخانه های تخصصی کشاورزی: بررسی محتوای صفحه اصلی، امکانات جستجو و کاربران

صفحه 87-97

فردین کولائیان؛ جواد بشیری؛ طیبه شهمیرزادی؛ عباس گیلوری