1. نظام نوآوری کشاورزی و نقش دولت ها در توسعه و تقویت آن

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 19-34

فاطمه عسکری بزایه؛ رویا محمدزاده


2. اطلاعاتی شدن صنعت کشاورزی و دلالت های آن در کشور چین

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 29-43

فاطمه عسکری بزایه؛ زهرا یوسفی