1. آیا رتبه‌های علمی اعضای هیئت علمی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی تناسبی با شاخص هرش آنان دارد؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1398

علیرضا بهمن آبادی؛ جواد بشیری


2. موسسات و مراکز تک‌محصولی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و رتبه علمی آن ها در پایگاه اسکوپوس

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 61-75

علیرضا بهمن آبادی