آیا رتبه‌های علمی اعضای هیئت علمی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی تناسبی با شاخص هرش آنان دارد؟

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی سازمان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی شاخص هرش در پژوهشگران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و بررسی ارتباط بین رتبه علمی و سنجه‌های کتابشناختی بهره‌وری پژوهش در پژوهشگران این سازمان انجام شده است. این مطالعه از نوع توصیفی-کاربردی بوده که با استفاده از روش و رویکرد علم‌سنجی صورت گرفته است. جامعه مورد مطالعه را 2125 نفر از اعضای هیئت علمی سازمان که در چهار رده استاد، دانشیار، استادیار، و مربی قرار گرفته‌اند، تشکیل می‌دهد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد نزدیک به 60 درصد از اعضای هیئت علمی سازمان را استادیاران تشکیل می‌دهند و تنها 4/2 درصد از اعضا رتبه استادی دارند. جامعه مورد مطالعه در مجموع 12734 مقاله تولید کرده‌اند که سهم اساتید 50/14 درصد و سهم استادیاران 73/51 درصد بوده است. میانگین استنادات دریافتی مقالات اساتید 82/626، مقالات دانشیاران 69/113، و مقالات استادیاران 3/45 استناد بوده است. همچنین میانگین شاخص هرش استادان 88/9، دانشیاران 39/4، استادیاران 15/2، و مربیان 72/0 می‌باشد. بر اساس یافته‌های این مطالعه میان رتبه‌های علمی (دانشگاهی) با سه شاخص علم‌سنجی ارتباط معنی‌داری وجود داشته و شاخص هرش زنان بالاتر از مردان قرار می‌گیرد.همچنین میان رتبه‌های علمی و شاخص هرش اعضای هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی همبستگی متوسطی برقرار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The correlation study of the H-Index and Academic Rank of Researchers in the Agricultural Research, Education, and Extension Organization

نویسنده [English]

  • Javad Bashiri

Areeo Faculty members

چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to evaluate the H-index among researchers of the Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO) and to investigate the relationship between their academic rank and bibliographic measures of research productivity.
Methodology: This is a descriptive-applied research that has been carried out using a scientometrics approach. The study population consisted of 2125 faculty members in four categories: professors, associate professors, assistant professors, and instructors. The research organization's scientometrics system was used for data collection and Spearman correlation test was used to investigate the relationship between research variables.
Results: The results showed that from 2125 faculty members 337 (15.86%) were female and 84.14% were male. The number of assistant professors was 1261 (59.34%) that is the highest frequency and only 2.4% of the population are the professors. The study population produced a total of 12734 articles that its 50.14% have been authored by professors and 73.51% by assistant professors. The average citations received were 626.82 for professors’ papers, 113.69 for associate professors’ papers, and 45.3 citations for assistant professors’ papers respectively. Also the mean H-index of the was 9.88 for professors, 4.39 for associate professors, 2.15 for assistant professors, and 0.72 for the instructors. According to the findings, there was a significant relationship between academic rank and three scientometrics indices. In addition, H-index of women was higher than men.
Conclusion: Investigation of the relationship between academic rank and H-index among faculty members of AREEO shows that there is a moderate correlation between them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Rank
  • Hirsch index
  • Scientific Productivity
  • Agricultural Research, Education and Extension Organization
  • Researchers

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1398
  • تاریخ دریافت: 03 دی 1398
  • تاریخ بازنگری: 01 بهمن 1398
  • تاریخ پذیرش: 02 بهمن 1398