وضعیت تولیدات علمی پژوهشگران حوزه آفات گیاهی ایران در اسکوپوس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی سازمان

2 مربی پژوهشی مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران

چکیده

چکیده
هدف: هدف اصلی این مقاله بررسی و تجزیه تحلیل وضعیت تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی در حوزه‌ آفات گیاهی از ابتدا تا پایان سال 2017 است.
روش‌شناســی پژوهش: روش پژوهش علم‌سنجی اســت. جامعه آماری این پژوهش را 744 عنوان آثار علمی تولید شده توسط پژوهشگران ایرانی تشکیل می‌دهد که از پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس استخراج شده است.
یافته‌ها: تعداد 744 اثر علمی توسط 159 نفر از پژوهشگران ایرانی تولید شده که بیشترین آثار (106 اثر) در سال 2017 تولید شده است. از نظر نوع اثر، مقاله پژوهشی با فراوانی 682 عنوان و از نظر موضوعی، حوزه موضوعی کشاورزی (550 اثر) بیشترین آثار را دربرمی‌گیرند. دانشگاه‌تهران با 150 اثر، دانشگاه آزاد اسلامی با 67 اثر و دانشگاه تربیت مدرس با 64 اثر بیشترین همکاری را داشته‌اند. پژوهشگران کشورهای آمریکا با 23، انگلستان با 14 و کانادا با 13 مقاله، بیشترین همکاری و مشارکت را داشته‌اند. 93% آثار به‌صورت گروهی و هم تألیفی و 7% به‌صورت تک نویسنده تولید شده است. آثار دارای 3 نویسنده با 189 و آثار دارای 4 نویسنده با 188 اثر، بیشترین آثار تولید شده را تشکیل می‌دهند.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهدکه تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی روند نسبتاً رو به رشدی داشته است. میزان تعامل و همکاری پژوهشگران ایرانی با همتایان داخلی و پژوهشگران خارجی وضعیت قابل قبولی داشته است به‌طوری که از مجموع 744 اثر تولید شده 93% به‌صورت مشارکتی و هم‌ تألیفی تولید شده و از آن میان 27% آثار علمی با مشارکت و همکاری با پژوهشگران خارجی تولید شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Scientific Researches of Iranian Researchers in Plant Pests Based on Scopus Database

نویسندگان [English]

 • Javad Bashiri 1
 • Alireza Bahman Abadi 2
 • Hoshangh Hakimi 3

1 Areeo Faculty members

2 Faculty Member of Agricultural Scientific Information and Documentation Center. Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

3 Faculty Members of Khuzestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center. Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Abstarct
Purpose: The main purpose of this article is to study and analyze the status of Iranian researchers' scientific production of plant pests from the beginning to the end of 2017.
Research Methodology: This is a scientometrics research method. The statistical population of this study consists of 744 titles of scientific works produced by Iranian researchers extracted from Scopus database.
Results: A total of 744 scientific works were produced by 159 Iranian researchers, the most of which (106) were produced in 2017.The research paper with a total of 682 titles are the type of works and the subject area of agriculture (550 works) covers the most. Tehran University with 150 works, Islamic Azad University with 67 works and Tarbiat Modarres University with 64 works were the most collaborated. Researchers in the United States (23), England (14) and Canada (13 articles) had the most collaboration. About 93% of the scientific works were co-authored and 7% were single authored. The 3 authors with 189 works and the 4 authors with 188 works constitute the most produced works.
Conclusion: The results show that the scientific output of Iranian researchers has a relatively growing trend. Interaction of Iranian researchers with their domestic counterparts and external researchers has been acceptable. Out of 744 works, 93% have been produced collaboratively and co-authored, and 27% of them have been collaborated with foreign production researchers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • scientific products
 • Scientometrics
 • Plant Pests
 • Researchers
 • Iran
 • Scopus Database

دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3
بهار و تابستان 1398
صفحه 75-88
 • تاریخ دریافت: 09 مرداد 1398
 • تاریخ بازنگری: 10 مهر 1398
 • تاریخ پذیرش: 11 شهریور 1398