مجله‌های علمی ـ پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و میزان همخوانی آن‌ها با معیارهای نمایه‌سازی پایگاه استنادی اسکوپوس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش شناسایی میزان انطباق مجله‌های علمی-پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با معیارهای نمایه‌سازی پایگاه استنادی اسکوپوس است. بنابراین، ابتدا فرایند گزینش مجلات در پایگاه استنادی اسکوپوس موردبررسی قرار گرفت. سپس این مجلات بر اساس معیارهای به‌دست‌آمده اعتبارسنجی شده‌اند تا نقاط ضعف مجله‌های علمی-پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برای نمایه‌ شدن در این پایگاه‌ مشخص شود.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی-کاربردی است که با استفاده از روش‌های علم‌سنجی انجام شده است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها سیاهه ارزیابی است که بر اساس معیارهای ساختاری مورد انتظار نمایه‌نامه بین‌المللی اسکوپوس تنظیم شده است.
یافته‌ها: معیارهای اصلی برای استانداردسازی مجله‌ها به‌منظور نمایه‌سازی در پایگاه‌ها استنادی اسکوپوس بر اساس 5 معیار اصلی (سیاست مجله، محتوا، رتبه علمی، نظم و دسترسی آنلاین) انجام‌شده است. مشکلات اساسی مجله‌ها به ترتیب شامل نداشتن خط‌مشی مدون، خط‌مشی اخلاق نشر، تنوع جغرافیایی در بین اعضای هیئت تحریریه، فرایند داوری و نوع همترازخوانی، رعایت نکردن انتشار به‌موقع، چکیده و فهرست منابع و کلیدواژه به انگلیسی، تعداد استناد به مقاله‌ها است. ازجمله نقاط قوّت آن‌ها داشتن وبگاه انگلیسی، دسترسی رایگان به متن کامل مقاله‌ها، داشتن شماره استاندارد بین‌المللیَ همخوانی با اهداف و حوزه موضوعی را می‌توان نام برد.
نتیجه‌گیری: به‌طورکلی مجله‌های علمی پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ازنظر انطباق با معیارهای نمایه‌سازی پایگاه اسکوپوس در وضعیت مطلوبی قرار نگرفته‌اند. با مشخص شدن نقاط قوّت و ضعف‌ مجله‏ها، راهکارهایی برای سردبیران و مسئولین ارائه‌شده است تا بتوانند سطح انتشار خود را به معیارهای موردنظر پایگاه‌ استنادی اسکوپوس نزدیک و امکان حضور در سطح بین‌المللی را پیدا کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Adaptation of the Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO) scientific journals structure with Scopus Indexing Criteria

نویسنده [English]

  • Tayebeh Shahmirzadi

Assistant Professor of Agricultural Scientific Information and Documentation Center. Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research is to determine the degree of adaptation of scientific researches of the Agricultural Research, Education and Extension Organization by indexes of Scopus Citation Database. Therefore, the selection process was scrutinized at the Scopus Citation Base and the journals were validated based on the criteria to identify the weaknesses of the scientific research journal of the Agricultural Research, Education and Extension Organization for indexation at this site.
Methodology: The present research is a descriptive-applied research that has been carried out using scientometric methods. The data collection tool is an assessment log, which is based on the structural criteria expected from the Scopus International Index.
Results: The main criteria for standardizing magazines for indexing in Scopus citation databases were based on five main criteria (journal policy, content, scientific rank, order and online access). Major forms of journals include the absence of a codified policy, the ethics of publishing, the geographical diversity among editorial staff, the arbitration process, and the type of alignment, the timing of publication, the abstract, and the list of resources and the keyword in English, the number of citations to articles. Among their strengths is the English website, free access to full text of articles, the existence of a standard international number, consistent with the goals and subject area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "AREEO"
  • "Agricultural Research Centers"
  • "Scientific productions"
  • "Research Papers"
  • "Scientometrics
  • Researchers"

دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3
بهار و تابستان 1398
صفحه 1-18
  • تاریخ دریافت: 18 اردیبهشت 1398
  • تاریخ بازنگری: 23 تیر 1398
  • تاریخ پذیرش: 31 شهریور 1398