1. آیا رتبه‌های علمی اعضای هیئت علمی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی تناسبی با شاخص هرش آنان دارد؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1398

علیرضا بهمن آبادی؛ جواد بشیری


2. مشارکت پژوهشگران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در شبکه اجتماعی علمی ریسرچ گیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1398

هوشنگ حکیمی


3. اینترنت اشیاء و کاربردهای آن در کشاورزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1398

نیکروز باقری