1. وضعیت تولیدات علمی پژوهشگران حوزه آفات گیاهی ایران در اسکوپوس

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 75-88

جواد بشیری؛ علیرضا بهمن آبادی؛ هوشنگ حکیمی


2. بررسی میزان هم‌تألیفی و ضریب همکاری گروهی نویسندگان مقاله‌های منتشر شده در مجله آفات و بیماری‌های گیاهی طی سال‌های 1380 تا 1394

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-10

جواد بشیری


3. تحلیل استنادی گزارش نهایی طرح‌های پژوهشی برنج کشور

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 33-46

احمد یوسفی؛ رضا مشک‌آبادی؛ هاجر زارعی


4. اسکوپوس و وضعیت تولیدات علمی مراکز تحقیقاتی و آموزشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-17

عباس گیلوری